Onderwijs

Studies

Bèta-Gamma

Bèta-Gamma

De bachelor bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschapen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost. Daarom worden vraagstukken bij bèta-gamma vanuit meerdere vakgebieden bekeken. Dat maakt de opleiding grensoverschrijdend.

Als bèta-gammastudent ben je een bruggenbouwer

Typische bèta-gamma vraagstukken zouden kunnen zijn:

 • Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel gedrag?
 • Is onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden gebruikt moreel verwerpelijk?
 • Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk?
 • Wat is een biologische verklaring voor lange en slepende conflicten zoals die tussen Israël en Palestina?
 • Wat voor evolutionair proces heeft het mogelijk gemaakt dat wij wel een taal ontwikkeld hebben en dieren niet?
 • In hoeverre kan de evolutie van vroege embryonale ontwikkeling iets zeggen over het ontstaan van psychische stoornissen zoals schizofrenie?

Vakgebieden die hierbij aan bod komen zijn: biologie, ecologie en aardwetenschappen, logica, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, economie, politicologie, psychologie, sociologie en filosofie.

De studenten ontwikkelen bij bèta-gamma een brede basiskennis op vele vakgebieden, maar worden ook opgeleid tot een specialist in de door hun gekozen wetenschap. Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een combinatie van bèta- en gammavakken. In het tweede en derde jaar wordt er echter een specialisatie, genaamd de major, en blijven de studenten interdisciplinair bezig met themavakken en onderzoek. Na de bachelor hebben de studenten op basis van hun majorkeuze toegang tot verscillende disciplinaire en interdisciplinaire masters. Een overzicht van de majoren die bèta-gammastudenten kunnen volgen is hier te vinden.

Bèta-gamma kent een uniek programma dat enkel aan de UvA wordt gegeven. Echter onderschiedt bèta-gamma onderscheidt zich van andere Liberal Arts and Sciences-opleidingen door zowel breedte en diepte, specialisaties in zowel bèta als gamma, aan te bieden.

Bèta-gamma is een driejarige Nederlandstalige bachelor. Klik hier voor meer informatie over de bachlor!

Future Planet Studies

Future Planet Studies

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst en om duurzaamheid. Samen met docenten en medestudenten gaan de studenten aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Het gaat om maatschappelijke en relevante thema’s zoals klimaatverandering en een duurzame voedsel-, water- en energievoorziening. Dit zijn complexe actuele vraagstukken die om veelzijdigheid vragen.

Onze planeet, jouw toekomst

Voorbeelden van vraagstukken die centraal staan bij Future Planet Studies:

 • Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?
 • Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoal we dat nu doen?
 • Moeten we klimaatverandering proberen tegen te gaan of er juist zo goed mogelijk mee om leren gaan?
 • Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie?
 • Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voedsel en drinkwater is voor de groeiende wereldbevolking?

bij Future Planet Studies staat elk semester een ander thema centraal rondom duurzaamheid. Dat zijn in de eerste twee jaar van de bachelor achtereenvolgens: klimaat & energie; kwaliteit van leven, food & water. Vanaf het tweede jaar volgen de studenten een hoofdrichting, de major genaamd, die bestaat uit een samenhangend pakket van vakken in samenwerking met andere bacheloropleidingen aan de UvA. De twee majoren waaruit de studenten kunnen kiezen zijn;

De natuurwetenschappelijke (bèta)major waarin kennis vanuit aardwetenschappen, biologie en chemie gecombineerd wordt om de grote vraagstukken aan te pakken waar Future Planet Studies zich op richt.

De maatschappijwetenschappelijke (gamma)major waarin dezelfde vraagstukken vanuit een combinatie van sociale geografie, planologie en politicologie worden benaderd.

Future Planet Studies is bij uitstek een interdisciplinaire opleiding die bovendien aanmoedigd om je internationalinaal te ontwikkelen door internationale (gast)docenten en een volledig engelstalig tweede en derdejaar van de opleiding. 

Future Planet Studies is een driejarige bachelor. Klik hier voor meer informatie over de bachlor! 

Science, Technology & Innovation

Science, Technology and Innovation

Science, Technology and Innovation (ST&I) is een nieuwe studie die vanaf het schooljaar 2024-2025 start, en zich daarbij gelijk bij Spectrum aansluit. ST&I is net als Beta Gamma en Future Planet Studies een interdisciplinaire studie. Hoewel zij zich minder met de sociale wetenschappen bezighoudt, combineert ze vrijwel alle technische disciplines tot een uniek curriculum. 

De studie is opgebouwd uit 4 hoofdthema’s:
– Hightech design materialen
– Duurzame energie en circulaire grondstoffen
– Ontwerp met levende bouwstenen en Informatiewetenschappen
– Digitale modellering en simulatie

De vakken die ST&I-studenten volgen zijn erg project-gericht en werken aan een of meerdere van deze vier thema’s. 

Vanaf EJD 2024 zullen de nieuwe studenten bij Spectrum gevoegd worden. De leden kijken allemaal erg uit ze te ontmoeten, en een warm welkom bij de vereniging te geven!

Universiteit van Amsterdam

Faculteit

Faculteit

Hieronder vind je meer informatie over de faculteit waar bachlors van Spectrum onder vallen. Ook vertellen we je iets over het Science Park, de hoofdlocatie van beide studies. Voor meer praktische informatie verwijzen we je door naar de A-Z lijst van Bèta-gamma en Future Planet Studies. Daarin vind je alle informatie die je nodig hebt als student!

Instituut voor Interdisciplinaire Studies

Zowel de studie Bèta-gamma als Future Planet Studies vallen onder het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Het IIS is het expertisecentrum van de UvA op het gebied van interdisciplinair leren en doceren. Samen met faculteiten of externe opdrachtgevers ontwikkelt het IIS nieuw onderwijs en voert dit uit. Naast twee bachelors heeft het IIS ook een ruim aanbod aan keuzeonderwijs (minoren, honoursmodulen en verschillende publieksactiviteiten) voor studenten van alle faculteiten, medewerkers en geïnteresseerden buiten de UvA. Activiteiten hebben altijd een interdisciplinair signatuur en zijn opgezet met een of meer faculteiten.

Klik hier voor meer informatie over het IIS!

FNWI

Het IIS is slechts een kleine faculteit en daarom vallen de studies voor veel praktische zaken onder de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Denk bij praktische zaken aan de studentenraad, de vertrouwenspersonen en dergelijke. 

Klik hier voor meer informatie over het FNWI!

Science Park

De hoofdlocatie van beide bachlors is het Science Park in Amsterdam. Hier vind je dan ook het Spectrumhok (waar je uiteraard altijd welkom bent voor gratis koffie/thee en een gezellig praatje!). Het Science Park heeft vele voorzieningen. Zo is er een een bibliotheek, kun je er (in stilte) studeren, zijn er kluisjes, een kantinerestaurant en de brainwave waar zowel wordt gestudeerd als ontspannen met bijvoorbeeld een potje tafelvoetbal. Klik hier voor de openingstijden van het Science Park en hier voor een overzicht van de voorzieningen die er worden aangeboden. 

Wist je dat het Science Park over een stilte ruimte beschikt? Klik hier voor meer informatie daarover.

Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

Zowel Bèta-Gamma als Future Planet Studies hebben een eigen opleidingscommissie (OC). Een OC is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau. De OC bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten van de opleiding. Een OC geeft de opleidingsdirecteur of decaan gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijsbeleid. Het OC is dus een orgaan dat over de kwaliteit van het onderwijs spreekt waarbij zowel de inbreng van studenten als van docenten van groot belang is. 

Klacht of opmerking over een specifiek vak of de opleiding? Neem contact op met de OC. 

De OC wil graag weten wat jij van je vakken, docenten en de opleiding vindt. Om hierachter te komen vragen zij je een enquête in te vullen na ieder tentamen. Het invullen van deze enquête zorgt ervoor dat de OC weet welk advies zij moeten uitbrengen! 

Contact: ocbg-iis-science@uva.nl (voor Bèta-Gamma) en ocfps-iis-science@uva.nl (voor Future Planet Studies).

Studentenraad

Studentenraad

Facultaire studentenraad

De facultaire studentenraad (FSR) overlegt namens de studenten van de faculteit met de decaan over het faculteitsbeleid. De FSR wil ervoor zorgen dat het onderwijs op de faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Dit doen ze door te adviseren over zaken zoals herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en catering. Ook keuren ze elk jaar de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) goed, waarin je rechten als student vastgelegd worden.

De FSR bestaat uit maximaal twaalf studenten van verschillende opleidingen binnen de faculteit die elk voorjaar democratisch verkozen worden. Bij de FSR zijn er de afgelopen jaren doorgaans twee partijen geweest waaruit gekozen kon worden: LIEF en Slaafs.

Klik hier voor meer informatie over de FSR!

Klachten over het onderwijs en/of omstandigheden op de FNWI? Neem contact op met de FSR.

Je kunt de FSR vinden in hun kamer die op het Science Park zit (B0.112) of contact opnemen via: +31 (0)20 525 5878, fnwi@studentenraad.nl

Centrale Studentenraad

UvA-breed is er de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR voert overleg met de Rector Magnificus van het College van Bestuur. Jaarlijks zijn er altijd een groot aantal grote en een aantal minder grote onderwerpen waar de CSR zich mee bezighoudt. De CSR vertegenwoordigt de studenten bij het College van Bestuur, de bestuurders van de UvA. Het College is verplicht naar de CSR te luisteren, omdat de CSR wettelijke instemmings- en adviesrechte heeft.

Klik hier voor alle informatie over de CSR! 

Je kunt de FSR vinden in hun kamer die op de Roeterseilandcampus zit (kamer 1.16) of contact opnemen via: +31 (0)20 525 3726, csr@uva.nl of facebook.

Studentenraadsverkiezingen

Alle studenten kunnen jaarlijks een stem uitbrengen op partijen en kandidaten voor de CSR en de FSR. Deze stemronde vindt plaats in mei en duurt een week. De uitslag wordt bekend in de tweede helt van mei en per 1 september beginnen de nieuwe raadsleden met hun werk. 

Zelf in de studentenraad?

Een studentenraad kan niet bestaan zonder enthousiaste studenten die in de raad willen. De partijen stellen rond maart/april hun kandidaatstelling vast, dus ben je enthousiast, zorg dat dat je op tijd informeert bij één van de partijen naar het kandidaatstellen. Je kunt je overigens ook zonder partij beschikbaar stellen.

Ieder jaar zitten er wel een paar Speccies in de FSR (en soms in de CSR). Vraag dus vooral eens een ouderejaars naar hun ervaring! 

Klik hier voor alle informatie over de studentenraadsverkiezingen!