Machtingen

Wanneer je zelf niet bij een algemene ledenvergadering (ALV) kunt zijn, kun je iemand anders machtigen om voor jou een stem uit te brengen op de ALV. Doe dit als volgt; je print dit formulier uit en vult het in. Let op dat hier zowel de handtekening van jezelf als van de persoon die jou stem gaat uitbrengen op moet staan. Laat de persoon die je machtigt dit briefje meenemen naar de ALV en op de dag zelf inleveren bij de voorzitter van het bestuur voor de vergadering officieel geopend is. Hij/zij zal alle machtigingen aan het begin van de vergadering aan de ALV-voorzitter geven.

Wanneer je iemand anders machtigt voor jou te stemmen, machtig je deze persoon te stemmen voor alle stemmingen die op de ALV plaatsvinden. Wanneer je dit niet wilt (dus bijvoorbeeld enkel voor een bepaalde stemming wilt machtigen), meld dit dan duidelijk op het machtigingsbriefje!

Let op: Er mag maximaal één machtiging per persoon worden ingeleverd.