Geschiedenis

In 2026 viert onze Studievereniging Spectrum haar dertig-jarige bestaan. Dit is een nieuwe mijlpaal in ons bestaan, maar wat ging daaraan vooraf? Een kijkje in de geschiedenis van Spectrum.

Bèta-Gamma

Onofficieel werd Spectrum onder de voormalige naam ‘de SVBG’ opgericht in 1996. De geboorte van Bèta-Gamma vindt plaats onder leiding van Karel van Dam, Loet Leydesdorff en Rob de Klerk, ook wel de Drie Musketiers genoemd. Er hangen posters op middelbare scholen met daarop Einstein en Freud gebroederlijk voor een schoolbord en de titel “twee halen, één betalen”. “Dit nieuwe en in Nederland unieke eerstejaarsprogramma laat je eerst kennismaken met diverse studierichtingen voordat je er één uitkiest en is er vooral op gericht je inzicht te geven in de samenhang der wetenschappen.”, zo zegt de poster.

Zo’n zestig studenten melden zich aan voor deze nieuwe studie. Na een intakegesprek beginnen zij aan hun studie Bèta-Gamma. Officieel staan zij ingeschreven voor Scheikunde, want dat was de afdeling van Karel van Dam en die kon dan ‘dingen regelen’. De Bèta-Gamma Propedeuse bestaat dan nog uit drie trimesters.

“Wat ik vooral heb geleerd van mijn Bèta-Gamma Propedeuse is dat er vele wegen zijn binnen de UvA en hoe je die moet zien te vinden. Ik heb me daardoor echt thuisgevoeld op de universiteit. Als je in een achterafzaaltje ergens in de polder van Watergraafsmeer (toen nog eindeloos naar de middle of nowhere fietsen) college hebt, wordt je minder bang om ergens aan te kloppen”, aldus Martin Hulsman, Beta-Gamma-er vanaf het eerste uur.

Vaak horen de studenten pas ’s ochtends waar zij ’s middags college zullen hebben, omdat ze vaak de zogenaamde ‘restzaaltjes’ van de UvA krijgen. Zo vindt Bèta-Gamma plaats door heel Amsterdam, van de Watergraafsmeer tot de Oudemanhuispoort. Maar de plek waar men samenkomt is toch wel het Hok. Het allereerste Hok bevindt zich op de Plantage Muidergracht 14, in het oude Biologie en Ruimtelijke Wetenschappen gebouw. Het was een oud bibliotheekje, naast de kamer van Rob de Klerk, of ‘Papa Bèta-Gamma’. Eerst werd hier op de grond gezeten, later kwamen er ook heuse stoelen.

Een echte studievereniging 

Op initiatief van de studenten wordt er in 1996 een studievereniging opgericht. Vier mensen zijn gemotiveerd om dit te organiseren en vormen een bestuur. Voorzitter Martin Hulsman, Secretaris Dita van Middendorp, Penningmeester Lara Talsma, en algemeen lid Dirk Geurts. 

Zij organiseren in het studiejaar 1996-1997 zes borrels, allemaal in het Hok. Met de tram gingen zij dan naar de Dirk van de Broek op de Insulindeweg, want daar was het bier toch wel twee gulden goedkoper dan elders. Ook wordt er een kerstlunch georganiseerd, een aantal klaverjastoernooien, en eerstejaarsdagen voor de tweede lichting Bèta-Gamma’s.

Aan het eind van het jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. In het jaarverslag van 1996-1997 schrijft voorzitter Martin dat hij hoopt op een lang voortbestaan van de studievereniging. Dat dit gelukt is mag duidelijk zijn.

De naam SVBG

Over de officiële naam van de vereniging zou pas in september 1997 worden beslist.Tot die tijd heette de vereniging ‘Bruno Giordiano’. Giordiano Bruno was een kosmoloog in de 16e eeuw en aanhanger van het kosmologische wereldbeeld.

Zoals een echte wetenschapper betaamt hield hij vast aan zijn theorie, ondanks dat hij hiervoor tot de brandstapel werd veroordeeld. Blijkbaar dachten de Bèta-Gamma’s een tijdlang dat zij hun vereniging naar deze held hadden vernoemd, maar kwamen er later achter dat ze de naam verkeerd om hadden gebruikt.

Er moest een nieuwe naam verzonnen worden. Een van de opties was ‘Bomo Guniversalis’, maar het bestuur verklaart met deze naam niet bij de notaris aan te willen komen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 1997 wordt de naam ‘Studievereniging Bèta-Gamma’ met 28 van de 54 stemmen gekozen, winnend van onder andere ‘Breed Georiënteerd’ en ‘The Beagle’. Zo werd in 1997 de Studievereniging voor Bèta-Gamma officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een start van een lang en veelbewogen leven van deze studievereniging.

1997-2007

Voordat Bèta-Gamma goed en wel als bachelor bij de UvA bekend was, gold het als een propedeusejaar waarbij in een jaar de kunst van het interdisciplinair denken werd onderwezen. De enige twee activiteiten die de SVBG altijd gekend heeft, zijn het eerstejaarsweekend en de altijd succesvolle borrels. Borrels werden toen uitsluitend in het hok gedaan, dat toen erg groot was. Na enkele propedeusejaren verhuisde het IIS naar het bekende gebouw aan de sarphatistraat waar het hok in de kelder zich uitstekend leende voor borrels tot in de late uurtjes. Leuk om te vermelden is dat er op de eerste versies van de eerstejaarsweekenden gelijk al gekwallebald werd, een traditie die het tot op heden uithoudt.

Vanaf september 2003 werd Bèta-Gamma eindelijk een echte bachelor. Op deze manier werd het toegankelijker voor hogerejaars om betrokken te blijven bij de SVBG, omdat ze nu ook daadwerkelijk lid konden blijven. Het bestuur bestond toen uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en twee algemene leden. In deze eerste jaren waren er naast het bestuur geen echte commissies. Wel werd er toen al een eerstejaarsweekend georganiseerd en ging men ook al op ski-reis.

In 2004 organiseerde de SVBG mee aan het Bèta-Feest en het collegejaar 2004/2005 werd er een start gemaakt met de feestcommissie. Het eerste grote feest dat de SVBG gaf was een piratenfeest in september 2005, waarna de eerste echte feestcommissie ook duidelijke vorm begon te krijgen.

In 2006 werd het tweede Lustrum georganiseerd, hier werd echter niet het negen jarig bestaan van de SVBG gevierd, maar het tienjarig bestaan van Bèta-Gamma en het IIS.Het lustrum in 2006 bestond uit een over twee avonden verspreid congres en een benefietfeest. Dit alles gebeurde in nauwe samenwerking met het IIS.

In 2007 waren er voor het eerst commissarissen in het bestuur die verantwoordelijk waren voor verschillende commissies. Zo waren er nu een feestcommissaris, een kleine activiteiten commissaris en een grote activiteiten commissaris. Met deze nieuwe bestuursstructuur konden de commissies beter worden gecoördineerd. Niet veel later werden de eerste contouren van de Kleine Activiteiten Commissie duidelijk, die naast de borrel ook andere kleine activiteiten moest gaan organiseren. Toch bleef deze commissie voorlopig nog in kinderschoenen staan.

2007 – 2013 

Deze vijf jaar is de SVBG enorm gegroeid. Vanaf 2007 begon men met het maken van de TIS (die al vanaf 2005 bestond als de Bèta-Gammakrant), het organiseren de nu traditionele activiteiten zoals het Allejaarsweekend en het Open Podium. In dit jaar groeide de vereniging enorm en kwam er voor het bestuur een echte bestuurskamer op het Roeterseiland.

In 2009 kwam er ook een grote verandering, de eerste lichting studenten Future Planet Studies kwam bij de SVBG. Het jaar erna werd de verenigingsnaam zelfs veranderd in Studievereniging voor Bèta-Gamma en Future Planet Studies, maar om tongbrekers te voorkomen blijft de afkorting tot op heden SVBG. 

De laatste vijf jaar is de vereniging gegroeid naar meer dan 490 leden, Bèta-Gamma’ers en FPS-ers, en ontelbaar veel activiteiten. Elke twee weken een borrel, een liftwedstrijd, wintersport, feesten, lekker eten en zelfs ‘interdisciplinaire’ activiteiten zoals een Congres en een studiereis.

Het thema van het derde lustrum in april 2012 was dan ook niet voor niets ‘Groei’. De SVBG groeit ‘als de tering’, zoals in het Lustrumlied wordt verkondigd, maar is al 15 jaar een hechte, gezellige vereniging, waar iedereen welkom is. En dat zal hopelijk nog lang zo blijven.

2013 – 2017

Op 28 november 2013 is er op de ALV voor een grote verandering gestemd. Een nieuwe naam: Spectrum. Op 22 januari 2014 is de naam definitief aangenomen. Met 76,47% (39 stemmen) voor, 17,65% (9) tegen en 5,88% (3) blanco, heeft de meerderheid de naam Spectrum goedgekeurd. In totaal zijn er 51 stemmen uitgebracht. De naam Spectrum is verzonnen door Rens Baardman. Vanaf dat moment is Future Planet Studies niet langer iets wat een beetje wordt ondergesneeuwd door een andere naam. Een nieuwe naam bracht ook een nieuw logo, dit bracht ons nu vertrouwde uiltje in onze vereniging.

2017-2021

In oktober 2021 werd onze vereniging dertig jaar oud, daarom is er toen een Lustrumopeningsfeest gevierd rond onze Dies Natalis, zijn we naar de Ardennen geweest en hebben we gedanst op het Alles-Fixen-Festival. Het Lustrumthema dit vijfde Lustrum was Buiten de Lijntjes.

2021 – 2026

In het collegejaar 2024-2025 onderging Spectrum haar tweede grote verandering. De nieuwe Studie Science, Technology and Innovation voegde zich bij haar. Door deze derde studie kan Spectrum de stagnerende andere studies tegengaan en weer doorgroeien zoals bij het derde lustrum!